Akademia Pożarnicza

MONITORING WIZYJNY OBIEKTÓW I POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

Monitoring wizyjny zamontowany w obiektach oraz w pojazdach służbowych służy zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonariuszy, pracowników, studentów, słuchaczy oraz innych osób przebywających na terenie APoż, zachowaniu tajemnic prawnie chronionych, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji APoż, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm., art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a).
 2. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349, art. 13 ust. 1).
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm., art. 222).

 

Udostępnienia kopii nagrań:

Kopia nagrania z monitoringu może być udostępniona jedynie uprawnionym organom lub instytucjom np. Policji, Sądom, Prokuraturze w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, na ich pisemny wniosek.

 

Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Rektora-Komendanta.

 

Wypełniony „Wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego” należy przesłać w następujący sposób:

 1. Osobiście poprzez złożenie pisma w Kancelarii Ogólnej – od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. Pisemnie za pośrednictwem poczty, na adres: Akademii Pożarniczej,
  ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kancelaria@apoz.edu.pl
 4. Za pośrednictwem skrytki ePUAP: /akademiapozarnicza/SkrytkaESP
 5. Faxem -  nr (22) 833 07 24.

 

Pełna wersja Zarządzenia Rektora-Komendanta w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego obiektów i pojazdów służbowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jest dostępna na BIP w zakładce Prawo/Zarządzenia nr 71/2021 z 20 grudnia 2021.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2022
Data modyfikacji : 31.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Sorbian Dział Bezpieczeństwa Informacji
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej-Węgier
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jobda

Opcje strony

do góry