Akademia Pożarnicza

Aktualnie znajdujesz się na:

PETYCJE

PETYCJE

Art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”.

Przepisy normujące tryb postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji:

 1. Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, t.j.).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2 oraz Dz. Urz. UE.L 2021 Nr 74, poz. 35).
 6. Ustawa wdrażająca RODO – ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).

Petycje mogą być wnoszone w następujący sposób:

 1. osobiście poprzez złożenie pisma w Kancelarii Ogólnej – od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 8:00 - 15:00
 2. pisemnie za pośrednictwem poczty, na adres: Akademia Pożarnicza
  ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kancelaria@apoz.edu.pl
 4. za pośrednictwem skrytki ePUAP - adres: /akademiapozarnicza/SkrytkaESP
 5. faxem -  nr (22) 833 07 24

Uwaga! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Przedmiot petycji:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Podstawowe zasady dotyczące petycji:

 1. Petycje są przejawem bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
 2. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (nie każde pismo zawierające żądanie jest petycją).
 3. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 4. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
 1. Jeżeli z treści petycji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 14 dni – do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.
 2. Uczelnia (APoż) zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 3. Petycja powinna być podpisana:
 1. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 1. Na stronie internetowej Uczelni niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Przebieg postępowania jest aktualizowany i publikowane są informacje, dot. w szczególności  zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 2. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do sześciu miesięcy od dnia złożenia petycji.
 3. Jeżeli Uczelnia jest niewłaściwa do rozpatrzenia złożonej petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Uczelnia rozpatruje ją w zakresie należącym do jej właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

Metadane

Data publikacji : 21.02.2022
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Krawczyk Dział Analiz i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jobda
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jobda

Opcje strony

do góry