Akademia Pożarnicza

https://bip.apoz.edu.pl/sgs/prawo/17662,Sposoby-stanowienia-aktow-publicznoprawnych.html
21.06.2024, 20:09

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Akty prawa wewnętrznego wydają w ramach swoich uprawnień organy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, to jest: rektor-komendant, senat, rada SGSP i rada dyscypliny naukowej.

Rektor-Komendant wydaje: zarządzenia, decyzje, decyzje administracyjne, postanowienia, rozkazy, komunikaty. 

  • Zarządzenia mają charakter wewnętrzny i generalny, obowiązują tylko osoby fizyczne i jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty (regulują zagadnienia związane z działalnością SGSP), wydawane są na podstawie ustawy i podlegają kontroli co do zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Zarządzenia zawierają postanowienia skierowane do adresatów w celu wskazania określonego sposobu zachowania się w postaci nakazu, zakazu lub uprawnienia.
  • Decyzje zawierają postanowienia o charakterze skonkretyzowanym.
  • Decyzje administracyjne są wydawane przez Rektora-Komendanta jako organ administracji publicznej w celu załatwienia indywidualnej sprawy, jeśli przepisy odrębne tak stanowią. Skierowane są do konkretnej strony w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  • Rozkazy regulują działalność Uczelni w sferze operacyjnej.

Organy kolegialne stanowią akty w formie uchwał, w obszarze swoich kompetencji nałożonych w statucie, regulaminach i innych odrębnych przepisach prawa.

Każda jednostka organizacyjna Uczelni jest zobowiązana analizować właściwe dla nich przedmiotowo wewnętrzne akty normatywne pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łagowska Dział Prawny
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej-Węgier

Opcje strony