Akademia Pożarnicza

Aktualnie znajdujesz się na:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej posiada zobowiązanie  z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego:

Kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie umowy nr 251460/4/G/In/15/S z dnia 21.01.2015 r. przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie. Kredyt w kwocie 4.437.701,00 zł został udzielony na zakup od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nieruchomości – położonej w Warszawie przy ul. Falęckiej 9/11. Termin płatności ostatniej raty przypada na dzień 31.10.2025 r.

Własność obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej :

6 nieruchomości gruntowych jest własnością SGSP,

35 budynków i 6 lokali mieszkaniowych jest własnością SGSP,

14 budowli jest własnością SGSP.

Jeden obiekt użytkowany jest na podstawie innych tytułów prawnych – umowy użyczenia,

Jeden obiekt (nieruchomość gruntowa zabudowana) ma nieuregulowany stan prawny.

Sprawozdanie finansowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za rok 2020 zostało zbadane przez firmę audytorską oraz zatwierdzone. Sprawozdanie zamknęło się kwotą aktywów i pasywów na kwotę 85 757 785,65 zł oraz zyskiem netto: 158 048,40 zł. Zysk netto został przeznaczony został na fundusz zasadniczy.

Inne informacje wynikające ze sprawozdania finansowego za rok 2020 sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

Bilans -Aktywa(wyciąg):

Aktywa trwałe (netto); poz. A.                                          63 779 467,06 zł; w tym:

- rzeczowe aktywa trwałe; poz. A.II.55 536 026,44 zł

- Inwestycje długoterminowe; poz. A.IV.8 120 435,40 zł

Aktywa obrotowe; poz. B.                                                  21 978 318,59 zł; w tym:

- zapasy; poz. B.I.1 419 833,53 zł

- należności krótkoterminowe; poz. B.II.1 219 657,10 zł

- inwestycje krótkoterminowe; poz. B.III. 18 666 678,30 zł

Bilans - Pasywa:

Kapitał (fundusz) własny; poz. A.                                     53 800 354,25 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; poz. B       31 957 431,40 zł

- zobowiązania długoterminowe; poz. B.II.1 747 073,12 zł

- zobowiązania krótkoterminowe; poz. B.III.5 648 088,27 zł

Rachunek zysków i strat (wyciąg):

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi        63 710 322,27 zł

Koszty działalności operacyjnej                                     66 749 275,41 zł

Pozostałe przychody operacyjne                                     5 183 312,89 zł

Pozostałe koszty operacyjne                                            2 322 185,72 zł

Przychody finansowe                                                            391 578,23 zł

Koszty finansowe                                                                    54 419,86 zł

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej-Węgier

Opcje strony

do góry