Akademia Pożarnicza

INFORMACJA o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Akademia Pożarnicza stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem” informuje, że posiada zbędne lub zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego. Wykaz składników stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Uczelni odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie - w pierwszej kolejności uwzględniane są potrzeby jednostek sektora finansów publicznych,
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1),
 3. najem lub dzierżawę, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1) – 2),
 4. dokonanie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1) – 3),
 5. zbędne lub zużyte składniki niezagospodarowanie w sposób, o których mowa w pkt 1) – 4), zostaną zlikwidowane.

Podmioty określone w § 38 ust. 1 rozporządzenia oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych, zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nr inwentarzowy, nazwę składnika majątku),
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. uzasadnienie.

Do wniosków składanych przez ochotnicze straże pożarne należy załączyć opinię właściwego wojewódzkiego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Oferenci zainteresowani nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zawierające:

 1. dane oferenta - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 2. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, nazwa),
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem wniosku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tych składników.

Składniki majątku mogą być sprzedane za cenę nie mniejszą niż wartość szacunkowa wskazana w załączniku.

Podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia zainteresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nr inwentarzowy, nazwa),
 3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
 5. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
 6. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu

Informacji o stanie przedmiotów udziela: Artur Kosior pod adresem email: akosior@apoz.edu.pl oraz Aleksander Bernat (sprzęt komputerowy) pod adresem email: abernat@apoz.edu.pl.

Wnioski oraz oferty kupna należy przesłać skanem na adres: sekretariatrl@apoz.edu.pl

O podziale majątku decydować będzie analiza potrzeb wnioskującego.

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Data modyfikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Pożarnicza
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Makowska Dział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Makowska Dział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Makowska

Opcje strony

do góry